top of page

Algemene voorwaarden JUVOLY B.V.
Versie 1.0 december 2023

Artikel 1 - Begrippen

1.1 Contractant: de eenmanszaak, personenvennootschap of rechtspersoon aan wie JUVOLY B.V.  een aanbod heeft gedaan of degene die zich bij JUVOLY B.V.  heeft aangemeld voor het sluiten van een overeenkomst, dan wel met wie JUVOLY B.V.  een overeenkomst heeft gesloten.

1.2 Diensten: betreft software-applicaties inclusief bijbehorende documentatie in de productieomgeving van JUVOLY B.V.  en daarbij horende dienstverlening, ontsloten via webportaal of via webservices, waarvan JUVOLY B.V.  de (intellectuele) eigendomsrechten bezit.

1.3 JUVOLY B.V. : de besloten vennootschap JUVOLY B.V. , statutair gevestigd en kantoorhoudend te Leiden (2312 NV) aan de Langegracht 70.

1.4 Vertrouwelijke informatie: alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect ontvangen informatie van JUVOLY B.V.  die op enigerlei wijze als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan Contractant weet of behoort te begrijpen dat de informatie vertrouwelijk is.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JUVOLY B.V.  Diensten, van welke aard en onder welke benaming dan ook, aan Contractant levert. Indien de algemene voorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar zijn met hetgeen bepaald in de tussen Contractant en JUVOLY B.V.  overeengekomen overeenkomst, prevaleert hetgeen bepaald in de overeenkomst.

2.2 JUVOLY B.V.  is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen. Contractant heeft het recht de overeenkomst binnen 4 weken na kennisname van deze wijzigingen op te zeggen indien hij niet akkoord is met de aangebrachte wijzigingen in deze algemene voorwaarden.

2.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere (leverings)voorwaarden van Contractant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. JUVOLY B.V.  en Contractant zullen in dat geval in overleg treden met het doel een vervangende bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in stand zal worden gelaten.

Artikel 3 - Gebruikersrechten

3.1 Contractant ontvangt een gebruiksrecht op de Diensten. Dit is een niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet overdraagbaar recht om deze Diensten voor eigen gebruik en uitsluitend binnen de eigen organisatie te gebruiken conform de bijbehorende documentatie, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Contractant dient ervoor te zorgen dat medewerkers van Contractant die gebruik maken van de Diensten op de hoogte zijn van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden en zich aan de bepalingen houden.

3.2 Het is Contractant niet toegestaan om de Diensten te verkopen, sub-licentieren, beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen of een derde op afstand toegang te geven tot de Diensten, ook niet indien de betreffende derde de Diensten uitsluitend ten behoeve van Contractant gebruikt.

3.3 Het is Contractant niet toegestaan om de Diensten, bijbehorende documentatie, handleidingen en projectinformatie aan derden ter beschikking te stellen, tenzij JUVOLY B.V.  hier uitdrukkelijk, schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. In dat geval zal Contractant zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 4 - Auteursrecht

4.1 Het auteursrecht op het door JUVOLY B.V.  ter beschikking gestelde materiaal, denk onder meer maar niet uitsluitend aan Diensten, bijbehorende documentatie, handleidingen en projectinformatie, berust bij JUVOLY B.V. .

4.2 Het is Contractant niet toegestaan het genoemde materiaal onder artikel 4.1 te verveelvoudigen, openbaar te maken of te kopiëren, tenzij JUVOLY B.V.  hier haar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

4.3 Indien Contractant in strijd handelt met hetgeen bepaald in dit artikel is Contractant een boete verschuldigd van €5.000,- euro, onverminderd het recht van JUVOLY B.V.  om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 5 - Intellectueel eigendom

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van de Diensten, bijbehorende documentatie, handleidingen en projectinformatie van JUVOLY B.V. , die op grond van de overeenkomst aan Contractant ter beschikking zijn gesteld behoren toe aan JUVOLY B.V. , diens licentiegevers of toeleveranciers. Contractant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn toegekend.

5.2 Het is Contractant uitdrukkelijk verboden om de Diensten, bijbehorende documentatie, handleidingen en projectinformatie waarvan JUVOLY B.V.  de intellectuele eigendom bezit, en waarvan Contractant gebruiksrecht heeft verworven, te verveelvoudigen, openbaren of te exploiteren.

Artikel 6 - Geheimhouding

6.1 Contractant zal Vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder schriftelijke toestemming van JUVOLY B.V.  mag geen Vertrouwelijke informatie met derden worden gedeeld. Contractant treft alle noodzakelijke maatregelen om de geheimhouding van Vertrouwelijke informatie te waarborgen.

6.2 Contractant dient er voor te zorgen dat medewerkers van Contractant en eventuele ingeschakelde derden tot eenzelfde schriftelijke geheimhouding worden verplicht.

6.3 Contractant zal, op eerste verzoek van JUVOLY B.V. , alle gekregen Vertrouwelijke informatie teruggeven of vernietigen, tenzij een wettelijke bepaling zich hiertegen verzet.

Artikel 7 - Uitvoering dienstverlening

7.1 JUVOLY B.V.  zal zich inspannen om de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Contractant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten en bijbehorende ondersteuning van Diensten van JUVOLY B.V.  worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst JUVOLY B.V.  uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.

7.2 Contractant zal geconstateerde fouten in de Diensten gedetailleerd melden. Na ontvangst van de melding zal JUVOLY B.V.  zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures inspannen om de fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen.

7.3 JUVOLY B.V.  biedt haar Diensten en de daarbij behorende dienstverlening (waaronder support, algemene informatie, technische en functionele documentatie) uitsluitend aan in de Nederlandse taal.

Artikel 8 - Onderhoud

8.1 JUVOLY B.V.  verricht onderhoud op de conform de in de overeenkomst vermelde Diensten.

8.2 De dienstverlening van JUVOLY B.V.  omvat tevens ondersteuning aan gebruikers van de Diensten, telefonisch of per e-mail. JUVOLY B.V.  zal de vragen in behandeling nemen binnen een redelijke termijn, volgens de bij JUVOLY B.V.  gebruikelijke procedures. JUVOLY B.V.  staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. De ondersteuning wordt verricht op de in de overeenkomst overeengekomen werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van JUVOLY B.V. . JUVOLY B.V.  behoudt zich het recht voor deze te wijzigen.

Artikel 9 - Verplichtingen Contractant

9.1 Contractant hindert geen andere afnemers van Diensten van JUVOLY B.V.  en brengt geen schade toe aan de systemen van JUVOLY B.V. .

9.2 Het is Contractant niet toegestaan om de Diensten, bijbehorende documentatie, handleidingen en projectinformatie te gebruiken in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen, de overeenkomst of de algemene voorwaarden.

Artikel 10 - Wijzigingen en aanvullingen

10.1 Indien Contractant een wijziging of aanvulling op een afgenomen Dienst wenst, zal hiervoor een offertetraject gestart worden.

10.2 De wijziging of aanvulling op de Dienst wordt in een aanvullende overeenkomst schriftelijk tussen Contractant en JUVOLY B.V.  vastgelegd.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 JUVOLY B.V.  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot inkomstenderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, bedrijfsschade of gevolgschade.

11.2 De totale aansprakelijkheid van JUVOLY B.V.  wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de  overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot de vergoeding van directe schade, en is per kalenderjaar gelimiteerd tot het bedrag (exclusief BTW) dat JUVOLY B.V.  in het kader van de gesloten overeenkomst van Contractant heeft ontvangen. De aansprakelijkheid van JUVOLY B.V.  voor Diensten die kosteloos worden verleend, is gelimiteerd tot een bedrag van €25.000,- per kalenderjaar.

11.3 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van JUVOLY B.V.  zijn niet van toepassing indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van JUVOLY B.V. .

11.4 JUVOLY B.V.  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiende uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Dienst en/of voor enige onjuistheid of onvolledigheid in de Dienst.

11.5 Contractant vrijwaart JUVOLY B.V.  tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde Diensten, documentatie en overige informatie.

Artikel 12 - Overdracht van rechten en verplichtingen

12.1 Contractant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen (voortvloeiend) uit de overeenkomst en algemene voorwaarden aan een derde te verkopen en/of over te dragen zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van JUVOLY B.V. . Met bovenstaand verbod wordt goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek beoogd.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillenregeling

13.1 De overeenkomsten tussen JUVOLY B.V.  en Contractant worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter van de Rechtbank Den Haag, locatie Leiden.

bottom of page